ລາຄາໄຟຟ້າທີ່ປັບປຸງໃຫມ່ ແຕ່ເດືອນ 4/2006 ຫາ 12/2011

ລາຄາເປັນກີບ
7-12/2005
2006 ຕາມແຈ້ງການ
2006 ປັບປຸງໃຫມ່
2007
2008
2009
2010
2011
ແຮງຕ່ຳ ທີ່ຢູ່ອາໄສ
ແຕ່ 0 - 25 kwh
115
132
133
154
177
203
234
269
26 - 150 kwh
265
273
276
284
293
301
310
320
ສູງກວ່າ 150 kwh
765
765
773
773
773
773
773
773
ແຮງຕ່ຳ ບໍ່ແມ່ນທີ່ຢູ່ອາໄສ
ຊົນລະປະທານ
295
310
313
329
345
362
380
399
ສຳນັກງານອົງການລັດ
706
696
703
694
684
674
665
656
ອຸດສາຫະກຳ
636
627
634
625
616
607
599
591
ທຸລະກິດທົ່ວໄປ
826
826
835
835
835
835
835
835
ທູດແລະອົງການສາກົນ
1.066
1.066
1.077
1.077
1.077
1.077
1.077
1.077
ບັນເທີງ
1095
1095
1106
1106
1106
1106
1106
1106
ແຮງກາງ
ຊົນລະປະທານ
251
263
266
279
293
308
323
340
ອຸດສາຫະກຳ
541
533
539
531
524
516
509
502
ສຳນັກງານລັດ
600
592
598
590
581
573
563
557
ທຸລະກິດທົ່ວໄປ
702
702
709
709
709
709
709
709

ສຳລັບ ທູດ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ໃຫ້ເອົາອັດຕາແລກປ່ຽນທ້າຍເດືອນມາຄິດໄລ່